Showing 1–20 of 35 results

HYBRID-I | 22% THC
HYBRID-I | 18% THC

$99 OUNCES

Berry Bomb (AA+)

$60.00$99.00
HYBRID-S | 23% THC
$65.00$110.00
HYBRID-I | 23% THC
$65.00$110.00
HYBRID-I | 26% THC
$55.00$150.00
HYBRID-I | 28% THC
$60.00$180.00
HYBRID-I | 24% THC

$125 OUNCES

Cashmere (AAA)

$50.00$75.00
HYBRID | 33% THC

$240 OUNCES

Cornbread (AAAAA+)

$75.00$130.00
HYBRID-I | 25% THC

$125 OUNCES

Cream Soda (AAA)

$50.00$125.00
HYBRID-I | 30% THC
$65.00$200.00
HYBRID-S | 21% THC

$99 OUNCES

Diesel (AA+)

$50.00
HYBRID | 25% THC
$55.00$150.00
HYBRID-I | 22% THC
$80.00
HYBRID-I | 31% THC

$220 OUNCES

Humble Pie (AAAAA)

$70.00$220.00
HYBRID-S| 21% THC

$99 OUNCES

Jack 47 (AA+)

$60.00
HYBRID-S | @8% THC

$180 OUNCES

Jet Fuel (AAAA)

$55.00$150.00
HYBRID-I | 28% THC

$180 OUNCES

Jon Snow (AAAA)

$60.00$180.00
HYBRID-I | 20% THC
$40.00$60.00
HYBRID-I | 25% THC

$125 OUNCES

Koko (AAA)

$50.00$125.00
HYBRID-I | 22% THC
Rewards Rewards